Day: January 13, 2020

PM 2.5

PM 2.5 ภัยร้ายที่ทุกคนควรรู้จักPM 2.5 ภัยร้ายที่ทุกคนควรรู้จัก

PM 2.5 คือ ฝุ่นขนาดเล็กมีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน และเนื่องจากเจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้มีขนาดเล็กมากจมูกของเราที่ปกติมีขนจมูกมาช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆ ก็ไม่สามารถกรองได้ จึงทำให้เจ้าฝุ่นละอองเหล่านี้ผ่านเข้าไปถึงปอด และอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย สาเหตุของ PM 2.5 เกิดจากหลายสาเหตุและหนึ่งในสาเหตุที่เรารู้จักดีนั่นก็คือ ฝุ่นควันที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งยานพาหนะ การเผาสิ่งต่างๆ ยาวไปจนถึงกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ฝุ่น PM 2.5 เองยังเกิดมาจากการเผาทำการเกษตรของจังหวัดข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกลมพัดเข้ามา ไหนจะฝุ่นละอองที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นที่เกิดจากการสร้างที่อยู่อาศัยหรือเส้นทางรถไฟฟ้า เป็นต้น หาก